Doel en visie

De vereniging heeft ten doel alles te doen wat in haar vermogen ligt opdat de persoon met een verstandelijke handicap:

 • zijn of haar rechtmatige plaats inneemt in de gemeenschap;
 • gelijke kansen krijgt en met waardigheid zal worden behandeld;
 • in de gelegenheid wordt gesteld zelfrespect te ontwikkelen.

De vereniging streeft ernaar dit doel te bereiken door:

 • het bijeenbrengen van ouders van personen met een verstandelijke handicap, om hen in de gelegenheid te stellen met elkaar kennis te maken, ervaringen uit te wisselen, hen geestelijke en morele steun te bieden;
 • het bestuderen van en bekendheid geven aan de problemen rondom de verstandelijk gehandicapte persoon, het bepleiten van hun belangen bij overheid, andere instanties en elders;
 • het geven van voorlichting;
 • het medewerken aan of het organiseren van ontspanningsmogelijkheden voor de verstandelijk gehandicapte personen;
 • het samenwerken met, het steunen, stimuleren en eventueel in het leven roepen van instellingen en activiteiten, wier doelstelling overeenstemmen met die van de vereniging;
 • het bevorderen van een wetgeving, waardoor de zorg van de verstandelijk gehandicapte persoon en de belangen van zijn ouders worden gediend;
 • het zorgdragen voor gezinsvervangende woongelegenheden, vakantiehuizen en dagverblijven voor personen met een verstandelijke handicap;
 • het stimuleren of zonodig zorgen voor onderwijs en werkmogelijkheden voor verstandelijk gehandicapte personen;
 • het doen van al het overige, dat mede tot de doelstelling kan bijdragen.